VAKIF SENEDİ

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI VAKIF SENEDİ

 

Vakıf ve Vakfın Merkezi

Madde 1.       Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur. Vakfın adı Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece "Vakıf" denilecektir. Vakfın merkezi İstanbul'dadır. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Vakfın Amacı

Madde 2.       Vakfın amacı, ülkemizde sigortanın yayılması ve geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapmak, sigortacılığı geliştirmek, sigorta kesimine eleman yetiştirmek, Sosyal Sigortalar dahil, sigortacılığın bütün dallarında iktisadi, hukuki ve teknik konu ve sorunları belirlemek ve incelemek, Türk Sigortacılığının iktisadi ve sosyal hayat ve kalkınmadaki yerini en yüksek düzeyde almasına yardımcı olmaktır.

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

Madde 3.       Vakıf, amacını gerçekleştirmek için:

 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunur, yabancı ülkelerden staj ve öğrenim için öğrenci kabul eder,
 • Yurt içinde ve dışında araştırmalar yapar, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, açık oturumlar, kongreler düzenler ve bu mahiyetteki toplantı ve çalışmalara katılır,
 • Resmi ve özel kuruluşlarca hazırlanmış proje ve tasarıları bilim ve ülke gerçekleri açısından inceler, görüşlerini açıklar,
 • Yerli ve yabancı gerekli belgeleri, mevzuatı, mahkeme kararlarını ve yayınları toplar ve ilgililerin faydalanmasına sunar,
 • Eğitim, araştırma, inceleme ve yayın alanlarında, burs vermek ve ödüllü yarışmalar açmak suretiyle teşvikte bulunur ve destek olur,
 • Çalışmalarını yaygın ve verimli hale getirmek maksadıyla yayın yapar, yapılacak yayınları teşvik eder ve destekler, dergi çıkarır, radyo ve televizyon gibi vasıtalarla ilgilileri ve kamu oyunu aydınlatıcı faaliyette bulunur, Türkiye'deki gelişmeleri yabancı ülkelere tanıtmak için yabancı dillerde yayınlar yapar,
 • Yerli ve yabancı vakıf, dernek ve kuruluşlarla temas kurar ve yurt dışındakiler için ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli iznini almak suretiyle, işbirliği yapar,
 • Vakıf sigorta öğretimini başarılı şekilde bitiren öğrencilere ödül ve burs verir, yurt içinde ve dışında staj ve eğitim olanağı sağlar.

Vakıf amacına ulaşmak için yasal düzenlemeler çerçevesinde, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz malı veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler veya ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında işlettirmeye vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu'nun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf, bu yetki ve gelirlerini 903 Sayılı Kanunla yasaklanan amaçlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı

Madde 4.       Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan ve kurucuların her birinin defaten ödediği 100.000.-liradan oluşan 200.000.- Türk Lira'sıdır. Kuruluş malvarlığı, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

Vakfın Organları

Madde 5.       Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

Genel Kurul

Madde 6.       Vakfın Genel Kurulu, ekli listede adları yazılı ve işbu Vakıf Senedi altında imzaları bulunan tüzel kişiliklerin üçer temsilcisi ile sigortacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesini yürüten Müsteşarlığın bir temsilcisinden oluşur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 Madde 7.       Genel Kurul Vakfın en yüksek karar organıdır. Genel Kurulun yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 • Yönetim Kurulunu seçmek,
 • Denetim Kurulunu seçmek,
 • Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim ve denetim kurullarının ibrası konusunda karar vermek,
 • Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 • Gerektiğinde Vakıf  Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 Sayılı  Kanunun Uygulanmasını Gösterir Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

Genel Kurul'un Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı

Madde 8.       Genel Kurul yönetim kurulunun çağrısı üzerine bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması ve gündemde yazılı konuları görüşmek amacı ile her yılın Mart ayı sonuna kadar toplanır. Genel Kurul ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Genel Kurul üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Genel Kurul toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir katip seçer. Toplantı divanının bu suretle oluşmasından sonra hazır bulunanların yarısının yazılı önerisi ile; Vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde eklenmesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden az olamaz. Genel Kurul karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Genel Kurul'dan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin kararlar için, kurucuları temsil eden tüm üyelerin iştiraki ve ittifakı aranır. Toplantı tutanakları Genel Kurul Başkanı, Katibi ve vakıf kurucularının birer temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, oy hakkı olmaksızın toplantıda hazır bulunurlar.

Yönetim Kurulu

Madde 9.       Yönetim Kurulu, iki kurucuyu eşit sayıda temsilen ikişer, sigortacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesini yürüten Müsteşarlığı temsilen bir, Hukuk, İktisat ve İşletme konularında akademik kariyer sahibi ve sigorta konularında bilgi sahibi öğretim üyeleri arasından bir ve sigorta sahasında tecrübe ve bilgisiyle tanınmış bir üye olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul üyeliğinin süresi üç yıldır. Üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu, boşalan üyeliklerden, sürelerini tamamlamak üzere, temsilci üyelikler için ilgililerden talep edeceği adaylar arasından, diğer üyelikler için ise doğrudan seçim yapar. Yapılacak seçim, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir hafta zarfında yapacağı ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan ve Başkan Yardımcılarını seçer.  Yönetim Kurulu bir takvim yılı içinde en az dört defa toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan'ın bulunmadığında, Başkan Yardımcılarından biri veya Müdür'ün çağrısı ile toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde, Başkan'ın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Denetçiler, oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulu Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 10.    Yönetim Kurulu, Vakfın yönetim ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

 • Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 • Genel Kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve uygulamaya koyar.
 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mâli kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 • Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mâli ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 • Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla kendi içinden veya dışarıdan vakfa müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 • Vakıf'ta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 • Vakfın faaliyetleriyle ilgili olarak, düşünce ve mütalaalarını alma veya araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere gerektiğinde sigorta sahasında uzman kişilerden istişari mahiyette daimi veya geçici Danışma Kurulları ve Komisyonlar oluşturur.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilânını sağlar.
 • Genel Kurul'un kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 • Genel Kurul toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 • Genel Kurul toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 • İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Vakfın Temsili ve İmzaya Yetkililer

Madde 11.    Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını, Müdürü, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya bir kaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. Vakıf namına vazedilecek imzalara ait sirküler, Yönetim Kurulu'nca tanzim edilerek notere tasdik ettirilir.

Denetim Kurulu

Madde 12.    Denetim Kurulu Genel Kurul adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl içinde seçilecek (iki) kişiden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan denetçi üye yerine diğer denetçi, temsilciler tarafından önerilecek adaylar arasından, ayrılan denetçinin süresini tamamlamak üzere yenisini seçer ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunar. Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından da incelendikten sonra hesap dönemi itibarıyle düzenlenecek rapor, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce Genel Kurula gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
 

Vakıf Müdürü

Madde 13.    Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda Vakfı yönetir. Müdür, gerekli gördüğü konuları senedin 11nci maddesinin (g) fıkrası gereğince kurulacak Danışma Kuruluna veya Komisyona götürür, Vakıf personelinin tayinini Yönetim Kuruluna teklif eder. Müdüre verilecek ücret, Yönetim Kurulunca tesbit olunur.

Görevlerin Fahriliği

Madde 14.    Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçilik görevleri fahridir. Ancak, bunların görev gereği yapacakları seyahatlere ait masraflar Vakıf tarafından karşılanır.

Vakfın Gelirleri

Madde 15.    Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
 • Kurucular tarafından her yıl, en geç Mart ayı sonuna kadar yapılacak yardımlar,
 • Seminer, kurs, öğretim, araştırma ve inceleme faaliyetleri dolayısıyla ilgililerden alınacak ücretler,
 • Yayın gelirleri,
 • Her nevi bağış ve yardımlar,
 • Vakfın varlığından elde edilecek gelirler ile diğer muhtelif gelirlerden ibarettir.

Vakfın Sona Ermesi

Madde 16.    Vakfın sona ermesi halinde mal varlığı, Genel Kurulun tayin edeceği, aynı amaçları güden bir Vakıf veya kuruluşa devredilebilir.

Vakıf Kurucuları

Madde 17.    Vakfın Kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
 • Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!